Kev pov hwm tiv thaiv pecuniary thiab cov nqi kho mob thiab cov kev mob lub cev raug mob los ntawm cov neeg thib peb vim yog tsheb sib nraus, muab los ntawm peb lub txhab nyiaj nrog rau cov kev mob

Txoj Cai Kev Pov Hwm Tsheb Tsheb muaj kev tiv thaiv txog qhov yuav tsum tau muaj kev pov hwm pom zoo tiv thaiv lub luag haujlwm raws li txoj cai lij choj tshwm sim nyob rau hauv Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Tsheb No. 2918 vim kev raug mob lossis tuag los ntawm tus neeg lossis kev puas tsuaj rau cov khoom ntiag tug uas tshwm sim thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub tsheb uas sau npe hauv txoj cai.