Kuaj koj qhov kev tsim nyog tau txais nyiaj qiv.

$
$
$
%

Koj tsim nyog tau txais pes tsawg?

Nco tseg: Yooj yim pauv hloov chav tuam txhab nyiaj txiag yog US dollar los ntawm koj cov txiaj thiab hloov cov ntawv Askiv ntawm cov ntawv hauv koj cov lus ntawm nplooj ntawv hloov.