Txhua Kev Phom Sij Hais Txog Koj Lub Neej Muaj Kev Ruaj Ntseg Nrog Ib Pob!

Lub Neej Khwv Nyiaj Khwv Nyiaj Txiaj Ntsig Ntawm Lub Neej

Txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog 18 txog 65 xyoos tuaj yeem coj tawm txoj cai no los muab rau lawv cov neeg hlub thaum muaj kev tuag lossis xiam oob qhab tsis xav txog.

Yog tias qhov no txuas ntxiv kom suav nrog Kev Mob hnyav, Kev tsis pub muaj hnub nyoog yog 18-55.

Txhawb koj tsev neeg nrog Life Partner Nyiaj Pov Hwm Pov Hwm Xyoo, txawm tias koj tsis tuaj yeem nrog lawv rau lub sijhawm nyuaj hauv lub neej.

Hais Txog Lub Neej Pov Hwm Nyiaj Pov Hwm Xyoo

Txhua tus muaj kev noj qab haus huv txij thaum 18-55 xyoo uas xav ua pov hwm rau Cov Kev Mob Hlwb thiab Tsis Taus Tsis Taus ntxiv rau qhov muaj Pov Hwm Pov Hwm Pov Hwm Pov Hwm Txoj Cai yuav tawm tsab cai no.

Hais txog Lub Neej muab rau txhua qhov kev pheej hmoo hauv ib pob.