Thov Pab Pawg Pab Nyiaj Pov Hwm Kev Ua Haujlwm rau Muab Koj Cov Neeg Ua Haujlwm Ntxiv Kev Ruaj Ntseg!

Ib daim ntawv ntawm Pov Hwm Lub Neej muab rau cov neeg ua haujlwm ntawm thaj chaw ua haujlwm uas muaj tsawg kawg 10 tus neeg, cov tsev haujlwm tshaj lij nrog cov neeg tus tswvcuab, lossis cov koomhaum tswvcuab.

Tshawb nrhiav ntau nyem rau ntawm no.