Yuav tsum muaj kev lav phib xauj rau Cov Kws Kho Mob, Kws Tshaj Lij thiab Kws Kho Hniav Tau Muab Ntawm Peb Lub Txhab Nyiaj Txiag

Txog Lub Xya Hli 30, 2010; Kev Tuav Pov Hwm Professional yog tam sim no yuav tsum muaj rau cov kws kho mob. Peb lub tsev txhab nyiaj muab kev tuav pov hwm them rau cov kws kho mob, kws kho hniav, thiab cov kws tshaj lij raws li txoj cai lij choj xws li ua haujlwm ntawm cov chaw ywj pheej, cov pej xeem, lossis cov tsev ntiav los tiv thaiv kev raug mob uas tau ua rau lawv nyob rau thaum lub sijhawm lawv cov haujlwm tshaj lij thiab cov nqi hauv tsev hais plaub thiab cov paj lev rau cov no.

Tshawb nrhiav ntau nyem rau ntawm no